બુધવાર, 23 મે, 2012

વિગતવાર


·             બાળ અભિનય ગીતો
·             પરિપત્રો
·             ચિંતન કણિકા
·             CCCક્વિઝ
·             શિક્ષણ માહિતી
·             ચાંદામામા
·             GCVTગાંધીનગર
·             ભગવદ્ગોમંડલ
·             અક્ષ્રરનાદ
·             અમી ઝરણું
·             વિશેષદિન
·             માહિતી અધિકાર
·             સમાચારપત્રો
·             સુવાક્યો
·             જાતજાત નું
·             બાળજગત
·             HTAT વિશે
·             ટહુકો
·             પ્રાર્થનાઓ
·             લિંકન નો પત્ર
·             મગજ વિકસાવો
·             ગણિત કોયડા
·             Gujarati Type Pad
·             ટાઇપ કરતાં શીખો
http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

ક્લસ્ટર ના શિક્ષકો


y.Lkt
f{¦[khe ©eLkw Lkk{
nkuNk íkÚkk MktMÚkkLkw Lkk{
þiûkrýf  ÷kÞfkík
{kuçkkR÷ Lktçkh
ðíkLkLkw  MkhLkk{w
nk÷Lkk hnuXkýLkw MkhLkk{w
1
JF3[,F pN[l;\C V[P
5F,0L 5[ S[gN=
SSC/PTC
9429849026
5F,0L  lNIMNZ  AGF;SF\9F
5F,0L
2
RF{CF6 EZTl;\C ;LP
5F,0L 5[ S[gN=
SSC/PTC
9429122650
S[l;d5F  B[ZF,]  DC[;F6F
5F,0L
3
E}N0 pNFEF. V[DP
5F,0L 5[ S[gN=
SSC/PTC
9429308972
5F,0L  lNIMNZ  AGF;SF\9F
5F,0L
4
9FSMZ R\N=LSFA[G V[RP
5F,0L 5[ S[gN=
SSC/PTC
9429122650
S]SZJF0F  lJHF5]Z  DC[;F6F
5F,0L
5
58[, SFH,A[G VFZP
5F,0L 5[ S[gN=
HSC/PTC
9409022245
Cl0IM,  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
5F,0L
6
58[, ;\ULTFA[G JLP
5F,0L 5[ S[gN=
HSC/PTC
8141462216
HFD/F  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
5F,0L
7
58[, lN5LSFA[G JLP
5F,0L 5[ S[gN=
HSC/PTC
9427782728
S0M,L  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
5F,0L
8
;M,\SL 5]Q5[gN=l;\C ;LP
5F,0L 5[ S[gN=
SSC/PTC
9727612828
GFGL 5F<,L  ,]6FJF0F  5\RDCF,
5F,0L
9
9FSMZ ;MG,A[G V[DP
5F,0L 5[ S[gN=
HSC/PTC
9427071335
UF\WLGUZ  UF\WLGUZ  UF\WLGUZ
5F,0L
10
DMNL R[TGS]DFZ 5LP
5F,0L 5[ S[gN=
HSC/lJXFZN
9974136291
J;.  lJHF5]Z  DC[;F6F
5F,0L
11
58[, HIzLA[G 5LP
5F,0L 5[ S[gN=
HSC/PTC
9909420855
VDNFJFN  VDNFJFN  VDNFJFN
5F,0L
12
J6SZ .`JZEF. VD[P
U],FA5]ZF
SSC/PTC
9727888252
5F,0L  lNIMNZ  AGF;SF\9F
U],FA5]ZF
13
58[, lCT[XS]DFZ VFZP
U],FA5]ZF
B.com, M.com.  B.Ed.
9925077381
SM,J0F  lJHF5]Z  DC[;F6F
U],FA5]ZF
14
58[, 5Z[XS]DFZ S[]P
U],FA5]ZF
HSC/PTC
9909967650
SDF,5]Z  .0Z  ;FAZSF\9F
U],FA5]ZF
15
HMQFL VD'T,F, H[P
HMQFL0MJF;
HSC/PTC
8511865803
RDG5]ZF  lNIMNZ  AGF;SF\9F
HMQFL0MJF;
16
;]YFZ R[TGS]DFZ H[P
HMQFL0MJF;
HSC/PTC
9429195070
U,Ml0IF  B[0A|ïF  ;FAZSF\9F
HMQFL0MJF;
17
5\RM,L EFlJSS]DFZ ;LP
HMQFL0MJF;
HSC/PTC
9687397750
0L;F  0L;F  AGF;SF\9F
HMQFL0MJF;
18
VFRFI" HI[XS]DFZ V[DP
5F,0L 5Z]
SSC/PTC
9427556779
;DL  ;DL  5F86
5F,0L 5Z]
19
XDF" S[TGS]DFZ JLP
5F,0L 5Z]
HSC/PTC
9427871946
ZFIU-  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
5F,0L 5Z]
20
58[, lJXF,]S]DFZ 5LP
5F,0L 5Z]
HSC/PTC
9427084257
JF3ZM8F  5|F\lTH  ;FAZSF\9F
5F,0L 5Z]
21
58[, lH7[XS]DFZ S[P
5F,0L 5Z]
HSC/PTC
9428963649
SF,L5]ZF  5|F\lTH  ;FAZSF\9F
5F,0L 5Z]
22
5ZDFZ lC\DTl;\C H[P
SFGF;ZF 5ZF
HSC/PTC
9427815768
;]Z5]Z  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
SFGF;ZF 5ZF
23
ZFDL V\S]ZS]DFZ V[P
SFGF;ZF 5ZF
HSC/PTC
9427625329
Cl0IM,  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
SFGF;ZF 5ZF
24
DM- lGSLTFA[G H[P
SFGF;ZF 5ZF
HSC/PTC
9558890566
l;wW5]Z  l;wW5 ]Z  5F86
SFGF;ZF 5ZF
25
B\0[,JF, R\5S,F, V[RP
ZFH5]ZF
SSC/PTC
9428196163
lNIMNZ  lNIMNZ  AGF;SF\9F
ZFH5]ZF
26
0FDMZ DMCGEF. VFZP
ZFH5]ZF
HSC/PTC
9726587713
GFGL 5F<,L  ,]6FJF0F  5\RDCF,
ZFH5]ZF
27
58[, J;\TS]DFZ HLP
VHF5]ZF
HSC/PTC
9427061327
TMZ6LIF  T,MN  ;FAZSF\9F
VHF5]ZF
28
58[, NF\GFEF. ALP
VHF5]ZF
M.com,B.Ed.
9909464248
BF6MNZ  lNIMNZ  AGF;SF\9F
VHF5]ZF
29
58[, lJQ6]EF. H[P
VHF5]ZF
HSC/PTC
9427530971
30L  5|F\lTH  ;FAZSF\9F
VHF5]ZF
30
5ZDFZ lCT[gN=S]DFZ S[P
VHF5]ZF
HSC/PTC
9687754578
C9L5]ZF  AFI0  ;FAZSF\9F
VHF5]ZF
31
AU JZWFEF. V[RP
S]\JFTF
SSC/PTC
9427641394
DBF6]\  lNIMNZ  AGF;SF\9F
S]\JFTF
32
58[, E}NZEF. 0LP
S]\JFTF
HSC/C.P.Ed.
9428138047
DBF6]\  lNIMNZ  AGF;SF\9F
S]\JFTF
33
58[, ZFHS]DFZ VF.P
S]\JFTF
HSC/PTC
9408421909
AFNZ5]ZF  .0Z  ;FAZSF\9F
S]\JFTF
34
58[, 5,SA[G H[P
S]\JFTF
HSC/PTC
9427061327
lJ;GUZ  lJ;GUZ  DC[;F6F
S]\JFTF
35
58[, plD",FA[G V[GP
S]\JFTF
M.com,B.Ed.
9723865109
p\hF  p\hF  DC[;F6F
S]\JFTF
36
Sl0IF lS\H,A[G V[P
S]\JFTF
HSC/PTC
9726413096
EFg0]  lJ;GUZ  DC[;F6F
S]\JFTF
37
58[, lRZFUS]DFZ VFZP
S]\JFTF
HSC/C.P.Ed.
9429754559
5]\;ZL  T,MN  ;FAZSF\9F
S]\JFTF
38
58[, lGlXYS]DFZ V[DP
S]\JFTF
HSC/PTC
9725268594
AF,L;6F  5F86  5F86
S]\JFTF
39
5ZDFZ H[9FEF. V[P
S]\JFTF
SSC/ATD
9913101338
;M-J  CFZLH  5F86
S]\JFTF
40
58[, lS\H,S]DFZ ALP
S]\JFTF
HSC/PTC
9998936659
;\0[Z  5F86  5F86
S]\JFTF
41
58[, ;]lG,S]DFZ 0LP
S]\JFTF
HSC/PTC
9879272297
J;F.5]ZF  RF6:DF  5F86
S]\JFTF
42
N[;F. EZTS][DFZ V[;P
S]\JFTF
B.A.,B.Ed.
9574520160
pGFJF  p\hF  DC[;F6F
S]\JFTF
43
58[, lJ5],S]DFZ JLP
S]\JFTF
M.S.C.,B.Ed.
9909905083
A[RZ5]ZF  lJ;GUZ  DC[;F6F
S]\JFTF
44
9FSMZ C;]A[G H[P
D0FNZF5ZF
SSC/ATD
9099233084
S6L  5F86  5F86
D0FNZF5ZF
45
58[, lRZFUS]DFZ HLP
D0FNZF5ZF
HSC/PTC
9427365066
U-M0F  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
D0FNZF5ZF
46
58[, EFJ[X\S]DFZ V[DP[
D0FNZF5ZF
HSC/PTC
9429107866
SDF6F  lJ;GUZ  DC[;F6F
D0FNZF5ZF
47
58[, lGTLGS]DFZ V[,P
GFUN[J5]ZF
HSC/PTC
9429122484
D]G5]Z  lC\DTGUZ  ;FAZSF\9F
GFUN[J5]ZF
48
ZFH5]T VlHTl;\C S[P
GFUN[J5]ZF
HSC/PTC
9429107872
EFS0LIF  DC[;F6F  DC[;F6F
GFUN[J5]ZF
49
58[, WJ,S]DFZ 8LP
GFUN[J5]ZF
HSC/PTC
9428551841
SDF6F  lJ;GUZ  DC[;F6F
GFUN[J5]ZF